CONTACT

Lokaal Bewind kunt u bereiken op het volgende adres:

Lokaal Bewind
Postbus 1059
4801 BB Breda
info@lokaalbewind.nl

U kunt ons op de volgende nummers en momenten het beste bereiken:

Ilse van Beek
076-7620422
Maandag tot en met donderdag, spreekuur tussen 9.00 uur en 11.00 uur.

Tamara Hilberath
076-7620423
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, spreekuur tussen 9.00 uur en 11.00 uur.

PRIVACYSTATEMENT
Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Lokaal Bewind voor uitvoering van beschermingsbewind, schuldsaneringsregelingen en verzoekschriftprocedures. Lokaal Bewind gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Een van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Lokaal Bewind doet dit in de vorm van dit privacy statement.

1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Om uitvoering te kunnen geven aan beschermingsbewind, de schuldsaneringsregeling en verzoekschriften te kunnen opstellen zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Specifiek om u te kunnen identificeren neemt Lokaal Bewind het burgerservicenummer (bsn) op in zijn administratie.

Lokaal Bewind gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen en alleen als en voor zover het gebruik voor dat doel nodig is. 

De doelen betreffen:
-Beoordelen en accepteren
-Uitvoeren van de werkzaamheden

Uw persoonsgegevens worden soms gedeeld met of verkregen van derden. U kunt hierbij denken aan schuldhulpverleningsinstanties, rechtbanken en instanties van waaruit de inkomsten betaald worden.
Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat derden geen inzage kunnen hebben in uw adresgegevens, kunt u dit aan ons laten weten. Wij kunnen uw adresgegevens dan afschermen.
Indien u door derden contacten met Lokaal Bewind namens u wilt laten onderhouden, kunt u hiervoor een machtiging afgeven.

2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Lokaal Bewind hanteert een bewaartermijn van 7 jaar na afsluiting van uw dossier. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Lokaal Bewind zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

3. Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswisseling, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming.

4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u een beroep wil doen op een van de rechten die hierboven genoemd wordt, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij uw bewindvoerder / contactpersoon van Lokaal Bewind. We vertellen u binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoek indienen bij de Rechtbank.

5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Lokaal Bewind past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen, conform de wettelijke voorschriften.

6. Hoe kunt u in contact komen met Lokaal Bewind?
Zie boven.

KLACHTENPROCEDURE
Tijdens een lopend product bij Lokaal Bewind bestaan er mogelijkheden om klachten over uw bewindvoerder/contactpersoon neer te leggen. In eerste instantie dient u uw klacht neer te leggen bij de bewindvoerder/contactpersoon of een collega van dit kantoor. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de van toepassing zijnde Rechtbank. De betreffende rechter-commissaris (Wsnp) of kantonrechter (beschermingsbewind) is te vinden in het vonnis/beschikking van de rechtbank. Dit betreft klachten over de inhoud van de regeling. Indien u een klacht heeft over het gedrag van uw Wsnp bewindvoerder kunt u een klacht neerleggen bij de Raad voor Rechtsbijstand, zie hiervoor www.bureauwsnp.nl.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen